LEADER logo
Highland LEADER Programme 2007 - 2013

Welcome to the new Highland LEADER Programme website

We are pleased to announce the Highland LEADER Programme is now fully committed and we are not accepting any new applications at the moment

The Highland LEADER Programme will cover all of the Highland Council area, except for the settlement development area of Inverness (as detailed in the local plan) and the part of the Highland Council area within the Cairngorms National Park.

The aim of the Highland LEADER Programme is:

‘To enable people in the Highlands to realise their ambitions to live in communities where they can fulfil their personal, social and economic potential’

The programme was formally launched on the 11th December 2008 and is now open for applications.

Prògram LEADER na Gàidhealtachd

Còmhdaichidh am Prògram sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd gu lèir, ach a-mhàin leasachadh tuineachaidh sgìre Inbhir Nis (mar a chithear sa phlana ionadail) agus a’ chuid de sgìre na Comhairle a tha an taobh a-staigh de Phàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh.

’S e amas Prògram LEADER na Gàidhealtachd

‘Muinntir na Gàidhealtachd a bhith a’ coileanadh an tograidh a bhith a’ fuireach ann an coimhearsnachdan san tèid aca air an comas pearsanta, sòisealta is eaconamach a choileanadh’

links_partners

Contact Us

Phone us on:

01463 702 524